Valná hromada klubu 2014

Usnesení Valné hromady Sport clubu plaveckého areálu Pardubice konané dne 6.února 2014

Valná hromada Sport Clubu Plaveckého areálu Pardubice ( dále jen SC PAP) se sešla v počtu 29 členů, což je 27,6 % z oprávněných pozvaných členů a dle stanov bal usnášeníschopná v bodech programu a schválila následující usnesení.

Valná hromada SCPAP :

A/ bere na vědomí:
1/ Zprávu o činnosti SC PAP za uplynulé období přednesenou předsedou p.Miroslavem Sedlákem
2/ Zprávu o hospodaření za období 2013 přednesenou p. Miroslavem Sedlákem
3/ Zprávu RK přednesenou p. Alexandrem Hlavsou

B/ schvaluje:
1/ Hospodaření za období 2013
2/ Návrh rozpočtu na rok 2014
3/ Doplňkovou volbu p. Petra Dastlíka a p. Aleše Ruckého do VV SCPAP
4/ Zprávu o sportovní činnosti klubu za rok 2013 přednesenou předsedou TMK p. Michalem Štěrbou

C/ Ukládá VV SCPAP
1/ Vypracovat návrh Stanov SC PAP podle paragrafového znění nového Občanského zákoníku. Stanovy předložit ke schválení na VH v roce 2015.
2/ Pokračovat v plnění usnesení VH z roku 2013 v bodech 2, 3 a 4.
3/ Spolupracovat s ostatními plaveckými kluby města Pardubic v oblasti trenérsko – metodické a organizační.
4/ Sjednotit posuzování plavecké techniky a metody výuky plavecké techniky všech trenérů oddílu

zapsal : Tomáš Neterda kontroloval : Miroslav Sedlák