Ochrana osobních údajů

Na základě nařízení GDPR bychom Vás rádi informovali, že v souvislosti s Vaším členstvím v klubu SPORT CLUB PLAVECKÝ AREÁL PARDUBICE, z.s. (SCPAP) (dále jen správce)

je tento povinen na základě § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat Vaše: jméno a příjmení, datum narození, adresu místa pobytu, příp. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Dále bychom Vás rádi informovali, že na základě § 3a odst. 6 ZOPS budou výše uvedené osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu Vaší evidence Správcem a dále 10 let ode dne, kdy přestanete vykonávat činnost, pro kterou jste Správcem evidován/a.

Rovněž Vás informujeme, že na základě oprávněného zájmu Správce budou osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu Vaší evidence Správcem a dále 10 let ode dne, kdy přestanete vykonávat činnost, pro kterou jste Správcem evidován/a.

Informujeme Vás, že Správce předává Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům:

 • Českému svazu plaveckých sportů, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha,
 • IČO: 442 64 984, a jeho pobočným spolkům, (dále společně jen ČSPS)
 • Světové plavecké federaci (dále jen FINA) a evropské plavecké federaci (dále jen LEN) zastřešující činnost ČSPS
 • Českému olympijskému výboru, z.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha, IČO: 485 46 607, (dále společně jen ČOV)
 • České unii sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, IČO: 004 69 548, (dále společně jen ČUS)
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
 
a to za účelem:
 • vedení evidence členské základny ČSPS na základě směrnic ČSPS a s tím souvisejícími činnostmi,
 • identifikace a účasti na soutěžích, výcvikových táborech apod.
 • žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

Zároveň Vás informujeme, že při udělení souhlasu elektronicky, mohou osobní údaje pro správce zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • např. ITdodavatelé
 • např. poskytovatelé zpracovatelských softwarů

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemůžete stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub) moje
jméno, příjmení, rok narození, fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky, a to za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu,prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.) a za účelem naplnění vyhlášky 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu zpracovával i mé telefonní číslo, e-mail, rodné číslo a informaci o platné zdravotní prohlídce.
Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

• ČSPS
• FINA a LEN
• ČOV
• ČUS
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

Zároveň souhlasím, že při udělení souhlasu elektronicky, mohou mé osobní údaje pro správce zpracovávat i tito zpracovatelé:
a.Např.ITdodavatelé
b. Např. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.