Ochrana osobních údajů – GDPR

Na základě nařízení GDPR bychom Vás rádi informovali, že v souvislosti s Vaším členstvím v oddílu/klubu (SK/TJ)

je tento povinen na základě § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat Vaše: jméno a příjmení, datum narození, adresu místa pobytu, příp. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Dále bychom Vás rádi informovali, že na základě § 3a odst. 6 ZOPS budou výše uvedené osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu Vaší evidence Správcem a dále 10 let ode dne, kdy přestanete vykonávat činnost, pro kterou jste Správcem evidován/a.

Rovněž Vás informujeme, že na základě oprávněného zájmu Správce budou osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu Vaší evidence Správcem a dále 10 let ode dne, kdy přestanete vykonávat činnost, pro kterou jste Správcem evidován/a.

Informujeme Vás, že Správce předává Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům:

  • Českému svazu plaveckých sportů, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha,
    IČO: 442 64 984, a jeho pobočným spolkům, (dále společně jen ČSPS)
  • Světové plavecké federaci (dále jen FINA) a evropské plavecké federaci (dále jen LEN) zastřešující činnost ČSPS
  • Českému olympijskému výboru, z.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha, IČO: 485 46 607, (dále společně jen ČOV)
  • České unii sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, IČO: 004 69 548, (dále společně jen ČUS)
  • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

  • vedení evidence členské základny ČSPS na základě směrnic ČSPS a s tím souvisejícími činnostmi,
  • identifikace a účasti na soutěžích, výcvikových táborech apod.
  • žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemůžete stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJU (zák,zástupce)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PÍSEMNÝ SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ SE ZAŘAZENÍM DÍTĚTE DO SPORTOVNÍHO STŘEDISKA

Přejít nahoru